96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
 1. Portada >
 2. Serveis Municipals >
 3. Benestar Social >
 4. SEAFI
tornar

SEAFI

És un servei gratuït de intervenció amb menors en situació de risc o mesures jurídiques de protecció i les seues familias, per a previndre i intervindre en les situacions de conflicte familiar de quaLsevol tipus que puga afectar als menors en el seu desenrotllament personal i la seua integració social.

Des del SEAFI es persegueix com a objectiu prioritari oferir a la família una atenció personalitzada, especialitzada i integral.

Actuacions com a Servei Especialitzat

 • Tractament directe. Totes les actuacions es porten a terme pels professionals del SEAFI, compost per una psicòloga en coordinació amb l'equip de Serveis Socials generals.  Aquestes actuacions són:  
 1. Orientació psicosocial: intervenció l'objectiu de la qual és enfortir les capacitats de la família i els vincles que uneixen als seus membres, amb la finalitat de que resulten capaços d'estimular tant el seu progrés personal com el seu context emocional.
 2. Teràpia familiar: tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família, o algun dels seus membres, SEAFSI EAFI amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que facen a la família competent per a normalitzar les seues relacions personals i socials.
 3. Mediació: via de resolució de conflictes que s'ofereix com una alternativa extrajudicial en processos de separació i/o divorci i l'objectiu del qual és afavorir l'adopció d'acords justs i equitatius, sent sempre les parts les responsables de prendre les decisions i adoptant el mediador una postura neutral i objectiva.
 • Tractament indirecte. Totes les actuacions que es porten a terme pels professionals del SEAFI amb altres professionals de la xarxa i que de forma coordinada i consensuada pretenen arribar a la mateixa finalitat en el treball amb la família o famílies. Aquestes actuacions són les següents:
 1. Coordinació amb la xarxa de professionals.
 2. Derivació a altres recursos.

GALERÍA FOTOGRÀFICA

® Ajuntament de Cocentaina