96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Serveis Municipals >
  3. Secretaria >
  4. Perfil de contractant
tornar

Perfil de contractant

A fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual, el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) regula en l'article 53 el perfil de contractant com un mitjà de difusió a través de les webs institucionals dels ens del sector públic de qualsevol dades i informacions referents a l'activitat contractual dels seus òrgans contractants.

LES LICITACIONS, TANT LES SUBJECTES COM LES NO SUBJECTES AL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, SERAN ACCESIBLES A LA NOSTRA SEU ELECTRÒNICA:

 SEDE ELECTRONICA DEL AYTO DE COCENTAINA

 

 

I ) DADES I INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONTRACTUAL

    1.- LEGISLACIÓ APLICABLE.-

  • RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
  •  Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
  • Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP); continua vigent en allò que no s'oposi de manera expressa a la LCSP.

   2.- COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ EN LA CORPORACIÓ.-

  • L'Alcalde, La Junta de Govern Local (delegada), o el Ple.

  3.- MODEL DE DOCUMENTS.-

      Ir a l'apartat de descàrrega de models. Feu clic

 

® Ajuntament de Cocentaina