96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Serveis Municipals >
  3. Secretaria >
  4. Actes i acords >
  5. PRÒXIMA SESSIÓ ORDINÀRIA 2812-2017
tornar

PRÒXIMA SESSIÓ ORDINÀRIA 2812-2017

DECRET CONVOCATÒRIA

ORDRE DEL DIA:

 1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 23-11-2017. (4327/2017)

 

 

PART DISPOSITIVA

 

DICTÀMENS

 

2.- DENÚNCIA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB UNIVERSITAT D’ALACANT PER A SEU UNIVERSITÀRIA. (1539/2013)

 

3.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBAL NÚM. 17. (4458/2017)

 

4.- ACORD SOBRE COMPATIBILITAT DE PERSONAL (4410/2017)

 

5.- PRIMERA REVISIÓ DE PREUS DEL CONVENI DE COFINANÇAMENT DE LES DESPESES DE DESINFECCIÓ DE L'EFLUENT DE L'EDAR ALGARS PER A REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES PER LA COMUNITAT DE REGANTS BENIASSENT. (2974/2014)

 

6.- CATORZENA REVISIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA PARCEL·LA DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA. (1244/2014)

 

7.- LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RESTAURANT DEL PARATGE SANT CRISTÒFOL. (434/2014)

 

8.- DESENA REVISIÓ DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES PARCEL·LES DEL PÀRQUING DE L'ALTET. (890/2013)

 

9.- DESPATXOS EXTRAORDINARIS.

 

PART DE CONTROL ALTRES ÒRGANS

 

10.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ URGENTS.

 

11.- DONAR COMPTE CESSAMENT DOS LIQUIDADORS DE RADIO COCENTAINA LA VEU DEL COMTAT S.L. (4039/2017)

 

12.- DONAR COMPTE DE DECLARACIÓ DE LA PÉRDUA DEFINITIVA DE LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI. (Exp. 3069-2015)

 

13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

14.- INFORMES D'INTERVENCIÓ.

 

15.- PRECS I PREGUNTES.

 

16.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS.

 

16-1 FINANÇAMENT SISTEMA AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

 

 

® Ajuntament de Cocentaina