96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
 1. Portada >
 2. Serveis Municipals >
 3. Benestar Social >
 4. Xec Energètic
tornar

Xec Energètic

1. Objecte

Concessió de subvencions als municipis de la Comunitat Valenciana, mitjançant concurrència competitiva, per evitar el tall de subministraments d'energia elèctrica, aigües i gas en llars en risc d'exclusió social a què se'ls hagi tallat algun o tots dels esmentats subministraments, o estiguin amenaçats de tallar, així com contribuir al pagament del lloguer de l'habitatge a persones que, per haver estat desnonades o haver-se vist obligades a oferir el seu habitatge habitual en pagament, hagin accedit a un lloguer social i no puguin fer-li front.

2. Unitat d'Inici


Serveis Socials

3. Unitat Responsable

Serveis Socials

4. Requeriments d'inici
Seran beneficiaris d'aquests ajuts els municipis de la Comunitat Valenciana, sent en tot cas les ajudes destinades a les persones i unitats familiars en risc d'exclusió social:
 • Unitats familiars i de convivència que tinguin uns ingressos inferiors a 1,5 IPREM.
 • Les unitats familiars i de convivència en què algun dels seus membres tingui reconeguda alguna discapacitat o es trobi en situació de gran dependència i en el seu conjunt tinguin un nivell d'ingressos inferior a 2 IPREM.
 • Les persones o unitats familiars en risc d'exclusió social podran dirigir-se a l'Ajuntament per sol·licitar aquestes ajudes

 

5. Objecte i quantia de les ajudes

5.1
Ajudes per a evitar la pobresa energètica:

5.1.a) Quantia de les ajudes per fer front al subministrament d'energia elèctrica: Cost de subministrament elèctric, fins a 75 euros per rebut mensual, i un màxim de 300 euros per consumidor i any.

5.1.b) Quantia de les ajudes per fer front al subministrament de gas natural: Cost de subministrament de gas: fins a 75 euros per rebut mensual, i un màxim de 300 euros per consumidor i any.

5.1.c) Quantia de les ajudes per fer front al subministrament d'aigua: Cost d'aigua potable, exclusivament consums: fins a 15 euros per rebut mensual, i un màxim de 60 euros per consumidor i any.

Així mateix podran ser objecte d'ajuda els costos ocasionats per restablir els subministraments en el cas que s'haja produït el tall dels mateixos.

En els supòsits en què s'haja obtingut el bono social energètic o qualsevol altra ajuda, ingrés o recurs, que amb la mateixa finalitat hagi estat atorgada per qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o de la Unió Europea o d'organismes Internacional, la suma de totes elles, incloent les del present procediment, no podrà superar el cost del subministrament.

5.2 Ajudes per al lloguer social:

La quantia serà de fins a 100 euros mensuals, durant un període màxim d'un any, i en cap cas podran superar l'import de la renda real (quota mensual de lloguer)

Limitació temporal: No podran atendre pagaments en concepte de subministraments o lloguers socials anteriors a octubre de 2015.

6. Normativa aplicable
Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica a llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer, i s'efectua la seva convocatòria (DOCV núm 7689. de 31/12/2015).

7. Sol·licituds

7.1 Sol·licitud d'ajuda a la Generalitat Valenciana per part de l'Ajuntament:
El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos a comptar de l'01/01/2016. Aquest termini podrà veure finalitzat amb caràcter previ en cas d'esgotament de la dotació pressupostària de la G.V. Així mateix, el termini podrà veure prorrogat si un cop vençut no s'ha esgotat la dotació pressupostària referida.

Les sol·licituds s'han de presentar utilitzant mitjans electrònics. Així mateix, la documentació que es presente adjunta a la sol·licitud serà emplenada pel mateix ajuntament sol·licitant utilitzant mitjans electrònics i, si escau, mitjançant còpies digitalitzades dels documents que garanteixin la fidelitat de l'original sota la responsabilitat del propi sol·licitant.

L'Ajuntament, juntament amb la sol·licitud, que ha d'incloure una declaració responsable sobre el compliment dels requisits establerts per la Llei 38/2003, General de Subvencions, hauran d'aportar:

1) Acreditació de la capacitat i representació del signant de la sol·licitud per efectuar-la.

2) Relació de persones que van a ser destinatàries de l'ajuda, i declaració responsable que totes elles es troben en situació d'exclusió social, així com que cap d'aquestes persones és, a títol individual o com a membre integrant d'una altra unitat familiar o de convivència, susceptible de ser destinatària d'aquestes mateixes ajudes.

Aquesta relació inclourà la quantificació detallada de l'import de la subvenció que se sol·licita, indicant per a cadascun dels membres de la relació la finalitat de l'import a atorgar (lloguer social i / o subministraments d'energia elèctrica, aigua potable i gas) i el període temporal a què corresponen.

Aquesta relació es generarà mitjançant l'aplicació informàtica PIDAE, que es pot descarregar de l'enllaç següent:

http://www.citma.gva.es/estatico/areas/vivienda/pobrezaenergetica/publish.htm

3) Informe dels Serveis Socials Municipals que acrediti la situació, de les persones que s'incloguin en la relació de l'apartat anterior, de risc d'exclusió social i la impossibilitat d'atendre els seus pagaments (es pot utilitzar el model IA-12281, que es pot descarregar del següent enllaç):

http: //www.gva/downloads/publicados/IN/12281_BI.pdf (Annex 1)

4) En els supòsits d'ajuda per evitar la pobresa energètica, l'entitat sol·licitant haurà més justificar el tall o risc de tall de subministrament, mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa d'aquesta situació, emesa per la corresponent companyia subministradora, en el cas de subministraments d'energia elèctrica, aigua potable i gas, o certificat expedit pels Serveis socials Municipals en el cas d'ajudes destinades a atendre lloguers socials.

5) L'Ajuntament podrà presentar més d'una sol·licitud sempre que en elles no apareguin repetits els destinataris, la destinació de l'ajuda i el període a què corresponguen.
Les ajudes es concediran d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i es tramitaran a través del procediment de concurrència competitiva. Per la naturalesa dels ajuts, no es pot establir un altre criteri de prelació que no sigui el temporal, a causa de la urgència en solucionar la precària situació dels destinataris finals dels ajuts, considerant el moment exacte de la presentació (dia, hora i minut).

Les ajudes d'abonar una vegada concedida la resolució de concessió de les mateixes.

7.2 Sol·licitud d'ajudes a l'Ajuntament per part de les persones en risc d'exclusió social:

Les persones o unitats familiars en risc d'exclusió social poden dirigir-se a l'Ajuntament; Els Serveis Socials valoraran les situacions de risc d'exclusió social i la impossibilitat de fer front als pagaments de subministraments i / o lloguers.

Per a això hauran d'aportar (Documentació d'entrada):

a) Imprès de sol·licitud general.

b) Darrera declaració d'IRPF o qualsevol altra justificació d'ingressos percebuts.

c) Rebuts de lloguer que no puguin pagar, resolució judicial de desnonament, escriptura de dació en pagament o documents acreditatius de la situació de privació de la propietat del seu habitatge habitual.

d) Documents que justifiquin que resideixen a un habitatge situat dins el terme municipal de Cocentaina.

e) Justificació del tall o avís de tall del subministrament de la corresponent companyia subministradora.

f) Certificat de minusvalidesa o certificat acreditatiu de la situació de gran dependència, si escau.

En el cas que s'actuï per representació, s'haurà d'aportar, per a la compulsa pel/per la funcionari/-a competent:

a) Document d'identitat original de la persona representant (DNI, NIE o passaport), i de la persona representada.

b) Document que acredite la representació.

Qualsevol alteració en la situació socioeconòmica dels destinataris de les ajudes, com a conseqüència d'un increment en el nivell d'ingressos, tant del destinatari com del conjunt de la unitat familiar o de convivència, que suposi la no consideració de l'esmentat destinatari com a persona en risc d'exclusió social durant el període de cobertura de les ajudes, s'ha de comunicar al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació d'Alacant, podent suposar aquesta circumstància una minoració en la quantia atorgada i, si escau, el reintegrament de les ajudes percebudes indegudament.

Documentació de sortida: Resolució de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

8. Obligacions econòmiques:

El tràmit és gratuït.

9. Actors que hi intervenen:

 • La persona interessada
 • El personal de l'SIC (Tramitadors/-es i coordinador/-a)
 • El/L'auxiliar administratiu/-va de Serveis Socials
 • El/La treballador/-a social
 • L'Alcalde/-essa

 

10 Competències d'aprovació i termini de resolució:

L'òrgan competent de la resolució de les sol·licituds presentades per l'Ajuntament és la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

El director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, per delegació de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha de resoldre sobre la concessió de l'ajut sol·licitat, a propostes d'un òrgan col·legiat que es reunirà amb una periodicitat mínima de 15 dies durant la vigència del termini de presentació de sol·licituds establert en la convocatòria.

L'atorgament dels ajuts està condicionat, en tot cas, a l'existència en els pressupostos de la G.V. de crèdit adequat i suficient.

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos a comptar de l'01/01/2016. Aquest termini podrà veure finalitzat amb caràcter previ en cas d'esgotament de la dotació pressupostària de la G.V. Així mateix, el termini podrà veure prorrogat si un cop vençut no s'ha esgotat la dotació pressupostària referida.

11. Efectes de la no resolució en termini:

La persona interessada podrà entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

12. Període de validesa:

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos a comptar de l'2016.01.01. Aquest termini podrà veure finalitzat amb caràcter previ en cas d'esgotament de la dotació pressupostària de la G.V. Així mateix, el termini podrà veure prorrogat si un cop vençut no s'ha esgotat la dotació pressupostària referida.

13. Descripció detallada del procés:

13.1. La persona interessada presenta la sol·licitud de l'ajut, juntament amb la documentació complementària exigida, al SIC.

13.2. El personal del SIC registra d'entrada la sol·licitud, i l'assigna al grup de Gestiona 6.2 Serveis Socials - Ajudes Econòmiques.

13.3. El/l'Auxiliar Administratiu de Serveis Socials obri un expedient a Gestiona.

13.4. Els/Les Treballadors/-es Socials comproven la sol·licitud presentada i la documentació adjunta, i realitzen l'informe corresponent.

13.5. Els/Les Treballadors/-es Socials realitzen una sol·licitud d'ajuda a la Generalitat Valenciana, incloent-la en la relació que es remet telemàticament.

13.6. La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori notificarà a l'Ajuntament de Cocentaina les corresponents resolucions estimatòries i / o desestimatòries de subvencions.

13.7. Se seguirà el procediment establert per part dels Serveis Econòmics Municipals per a l'abonament de les ajudes als destinataris de les mateixes.

14. Annexos derivats:


Informe dels Serveis Socials Municipals que acrediti la situació, de les persones que s'incloguen en la relació de l'apartat anterior, de risc d'exclusió social i la impossibilitat d'atendre els seus pagaments (es pot utilitzar el model IA-12281, que es pot descarregar del següent enllaç):

http: //www.gva/downloads/publicados/IN/12281_BI.pdf (Annex 1)

15. Observacions:


No consten

 DESCÁRREGA DEL PROCEDIMENT

Descarregues

Descarregues genèriques

® Ajuntament de Cocentaina