96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. Portada >
  2. Notícies >
  3. CONVOCATÒRIA D'AJUDES DENOMINADES "NEGOCIS ACCESSIBLES" - 2017
tornar

NOTICIES

ACTUALITAT DE COCENTAINA

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DENOMINADES "NEGOCIS ACCESSIBLES" - 2017

Per a l'adequació o creació de rampes d'accés a locals de negoci de Cocentaina

  • La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a l'adaptació de l'entrada a locals de negoci del municipi mitjançant la creació o adequació de rampes que facilitin l'accés de qualsevol persona. La concessió d'aquests ajuts, es realitzarà d'acord amb els principis d'igualtat, no discriminació, publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència. Pel caràcter específic de les ajudes, les bases que regulen la seva concessió s'inclouen dins de la mateixa convocatòria.
  • Lloc de presentació: per concórrer a aquesta convocatòria serà necessari presentar una sol·licitud adreçada a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Cocentaina, en el registre general d'entrada de l'Ajuntament, situat a la Plaça de la Vila, 1 de Cocentaina o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
  • Plaç de presentació de sol·licituds: S'iniciarà a partir del dia següent al de la publicació del extract de les presents bases en el BOP i finalitzarà el dia 6 d'octubre de 2017.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

 
 
® Ajuntament de Cocentaina