96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
  1. >
  2. CONSELL DE FIRA
tornar

CONSELL DE FIRA

El Consell de Fira es crea, com a òrgan complementari de l’Ajuntament de Cocentaina, el Consell municipal de la Fira de Tots Sants. Aquest és un órgan consultiu i de participació, en tot allò referent a l’organització, funcionament i promoció de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.
Es regirà per allò disposat en el present Reglament orgànic i, en el seu cas, pel reglament intern de funcionament que aprove el mateix Consell, sempre que siga ratificat pel Ple de l’Ajuntament.

La seu oficial s’ubica en l’Ajuntament de Cocentaina, Plaça la Vila, 1.

COMPOSICIÓ

El Consell de Fira està format pel president i un mínim de quatre vocals, i tindrà la següent composició:

  • President: Alcalde.
  • Vice president executiu: Regidor de Fira (farà les funcions de president en cas de no assistència de l’Alcalde).
  • Vice president segon: vocal representant de les associacions que en formen part, de forma rotativa anualment. (sense que puga substituir al president en les seues funcions).
  • Vocals dels partits polítics: un vocal per cadascún dels partits polítics que tinguen representació en el Ple de l’Ajuntament, sense que necessàriament tinga que ser el vocal un membre de la Corporació municipal.
  • Vocals d’associacions locals: un vocal de l’associació de comerç i un vocal de l’associació d’hosteleria.


Cada vocal podrà tindre un suplent, amb les mateixes competències.

El càrrec de membre del Consell es voluntari i no retribuït.

Amb caràcter puntual, i sempre que ho considere convenient, el President podrà convidar a les sessions del consell a tècnics o funcionaris municipals, i/o a qualsevol persona que per la seua trajectòria professional poguera assessorar al Consell en les seues funcions. En concret, el cap de la Policia Local i un representant de la Guàrdia Civil (comandant puesto local de Cocentaina o membre en qui delegue) seran convocats sempre que vagen a tractar-se temes relatius a la seguretat.

 

ACTUAL CONSELL DE FIRA

 

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE EL CONSELL DE FIRA: COMPOSICIÓ, DRETS I FUNCIONS

GALERÍA FOTOGRÀFICA

Descarregues

Descarregues genèriques

® Ajuntament de Cocentaina