96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
 1. Portada >
 2. Serveis Municipals >
 3. Serveis Econòmics >
 4. Ordenances Fiscals
tornar

Ordenances Fiscals

Títols de les ordenances fiscals ordenades alfabèticament per àrees. L'ordenança fiscal completa es troba a la dreta d'aquesta pàgina quan es desplega l'àrea corresponent. Per a descarregar o veure el document complet necessitareu un lector pdf. 

AIGUA

 

ANIMALS

 

CULTURA I EDUCACIÓ

 

 ALTRES ORDENANCES

 

ESPORTS

 

FIRA I MERCAT

 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o recreació, situats en terrenys d'ús públic local, com també indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i per l'autorització de locals comercials no habituals durant els dies de Fira de Tots Sants.
 • MODIFICACIÓ ORDENANÇA VENDA NO SEDENTÀRIA

 

IMMOBLES

 • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana.
 • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI).

 

INDÚSTRIA I COMERÇ

 

OBRES

 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

 

RESIDUS

 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, tractament, transport i eliminació de residus sòlids urbans.

 

SECRETARIA

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius

SERVEIS

 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de cementeri.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament de Cocentaina.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de retirada d'animals de la via pública.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei social comunitari d'atenció domiciliària (SAD).

 

TELEFONIA

 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores o prestadores del servei de telefonia mòbil.

 

VEHICLES

Descarregues

Aigua

Altres ordenances

Cultura i educació

Esports

Fira i mercat

Fira y mercado

Habitatge

Indústria i comerç

Obres

Otras ordenanzas

Residus

Secretaria

Serveis

Vehicles

Descarregues genèriques

® Ajuntament de Cocentaina