96 559 00 51 Grandaria del text Grandaria menor de lletra Grandaria major de lletra idioma Español Valencià
 1. Portada >
 2. Serveis Municipals >
 3. Serveis Econòmics >
 4. Subvencions
tornar

Subvencions

 

A) AJUDES: A PROJECTES I ACTIVITATS SOCIALES. EXERCICI 2017

 

****PLAÇ PRESENTACIÓ: FINS EL 20 DE NOVEMBRE DE 2017****

 


B) AJUDES A CLUBS I ENTITATS DEPORTIVES DEL MUNICIPI DE COCENTAINA TEMPORADA 2016-2017

 

PLAÇ DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 19 DE JUNY

 

L'objectiu de la present convocatòria, és la concessió mitjançant el procediment de concurrència competitiva ordinària, d'ajudes econòmiques als clubs i entitats deportives de la localitat de Cocentaina, per a l'organització i desenvolupament de l'activitat deportiva ordinària programada per al periode de temp que transcurrix entre setembre de 2016 i juliol de 2017.

Les sol·licituds hauran de presentar-se al registre general de l'Ajuntament de Cocentaina (SIC), en el plaÇ de 15 dies naturals a partir del següent al de la publicació de l'extracte de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província.

INFORMACIÓ  I DOCUMENTACIÓ

 

 1. AJUDA ECONÒMICA (FULLA - 1)
 2. AJUDA ECONÒMICA (FULLA - 2)
 3. RELACIÓ D'EQUIPS
 4. RELACIÓ DE DESPESES
 5. ACREDITACIÓ DE LA VIGÈNCIA DEL CÀRREC EN LA PRESIDÈNCIA
 6. DECLARACIÓ JURADA I ADQUISSICIÓ DE COMPROMÍS
 7. PRESSUPOST D'INGRESOS I DESPESES
 8. DECLARACIÓ JURADA D'ALTRES AJUDES REBUDES
 9. DECLARACIÓ JURADA EXEMPCIÓ FEDERACIÓ
 10. COMPTE JUSTIFICATIU DE DESPESES

 

 **En cas que la documentació no es puga emplenar on-line, descarregar el document per a poder emplenar-lo. 

C) SUBVENCIONS NOMINATIVES 2017

 

El passat 25 de maig es va aprovar en la Junta de Govern Local la concessió de les ajudes nominatives per a l'exercici 2017. El plaç de justificació finaliza el 15 d'octubre.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

 1. AJUDA ECONÒMICA - FULLA 1
 2. AJUDA ECONÒMICA - FULLA 2
 3.  ACREDITACIÓ VIGÈNCIA CÀRREC PRESIDÈNCIA
 4. DECLARACIÓ JURADA I ADQUISSICIÓ DE COMPROMÍS
 5. PRESSUPOST INGRESOS I DESPESES
 6. DECLARACIÓ JURADA ALTRES SUBVENCIONS REBUDES

 

® Ajuntament de Cocentaina